Elegant Baby

Plush Giraffe Lovey Blankie Grey

$24.00 USD